هستي از ما آلت خورده
هستي ما از هستي
هستي از ما آلت خورده
از تو
پندارد همي خورده‌ايم
ما ز هستي
موز هستي را
آلت گونه و مي‌خوريم
ما بي بدون بي هيچ هستي که هست باشدمان
براي روز مبادا مباد که باشيم ما بر هستي
ماندگارتر از هسته‌ي هلويي
که نيست شود از براي آمدن هسته‌ي ديگر بر هستي
که هست باشدمان
براي روز مبادا مباد که باشيم ما بر هستي
و تنها همان هست بي هست است
که هُل مي‌دهدمان شتاب کنيم
تا بمانيم بر هستي و نمانيم از هستي
مي‌دويم ما بي ‌بدون بي‌ هيچ هستي
گاو آهن گونه و مي‌دويم ما
بي ‌بدون بي‌ هيچ هستي
وين ميانه يکي نيست
بر خايه هسته‌ي من هلو شده
هست شده يکي آلت که خورده‌ام من از هستي و
درد مي‌کند بد جووور درد مي کند بد جووور
طوري که روي دشت هستي
بدوم و نعره من و ما هم هستيم
بر آورم که من
نه بايد بدوم
فقط يک کلمه بگويم که من
نه بايد بدوم بدوم بدوم بدوم و بگويم
بدوم و بگويم بر هسته ياد هستي
هستي از ما آلت خورده هستيم ما
ما از هستي آلت خورديم ما
هستي از ما آلت خورده هستيم ما
ما از هستي آلت خورديم ما
هستي از ما آلت خورده هستيم ما
ما از هستي آلت خورديم ما

شنیدن آهنگ با صدای محسن نامجو

 

نوشته شده توسط محمد در سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۷ |